NIEUWS CONTACT HISTORIA KALENDER OVER ONS FOTO ALBUM A/V CLIPS LINKS
HISTORIA
 

Nationale Strijdersbond van België
N.S.B. afdeling BeverenHet was de heer BRUWIERE, de toenmalige voorzitter van de N.S.B. Sint-Niklaas, die in 1929–30 het voorstel deed om een afdeling van de Nationale Strijdersbond op te richten in Beveren.
De echtgenote van de heer Bruwiere was afkomstig van Beveren en het was voor hem dan ook een koud kunstje om Alfons DE LAET, zijn schoonbroer, te motiveren om een plaatselijke afdeling op te richten. Vanaf de stichting tot zijn overlijden op 23 september 1979 nam hij het ondervoorzitterschap waar. Hij was uiterst actief en een voorbeeld voor de vereniging. Gedurende vele jaren deelde hij het wel en wee van de afdeling.

De heer Ferdinand TYTECA aanvaardde het eerste voorzitterschap van de nieuwe afdeling. Hij vervulde deze taak met veel zorg en maximale inzet tot hij op 26 mei 1961 onverwacht overleed. Tijdens zijn voorzitterschap werd op 17 september 1950 een nieuw oorlogsmonument ingewijd.
De heer Albert JANSSENS was destijds zijn onvermoeibare secretaris die altijd beschikbaar en aanspreekbaar was voor de leden oud-strijders. Zijn deskundigheid en hulpvaardigheid waren, vooral toen, onmisbaar om de belangen van de vele oud-strijders te verdedigen. Als 81-jarige overleed hij op 9 december 1975.
Ook de heer Louis JENNEN, geboren op 27 november 1893, heeft zich als opvolger van de heer Tyteca volledig ten dienste gesteld van zijn afdeling. Hij overleed op 20 juni 1966.

Naargelang de jaren voorbij gingen werden de rangen van de oud-strijders 1914-18 meer en meer uitgedund en ging de aandacht naar de grote groep oud-strijders van de oorlog 1940-45.
De heer François BAERT, oud-strijder en krijgsgevangene 1940-45, stelde voor een afdeling op te richten voor de oudgedienden van de Tweede Wereldoorlog. Het werd een moeizame start met slechts 35 leden. De eerste algemene vergadering werd bijgewoond door slechts 13 leden. Stichter Francois BAERT werd verkozen als voorzitter. Ondervoorzitter werd de heer Frans DE BRUYNE.
Toen reeds werd de heer Albert ROMBAUT aangesteld als secretaris. Bestuursleden waren de heren Florent DE BRUYN en Albert HEYRMAN. Deze laatste zorgde als schatbewaarder voor de financiën.
Eind 1965 nam voorzitter François BAERT ontslag, maar hij bleef wel lid van de afdeling. Hem komt de grote verdienste toe de overgang van oud naar jong te hebben verwezenlijkt. Op 22 maart 1974 overleed hij op de leeftijd van 59 jaar.
Ook de heer Frans DE BRUYNE heeft zich in die tijd enorm ingespannen voor de afdeling. Tot aan zijn overlijden bleef hij het ondervoorzitterschap waarnemen. Ook schatbewaarder Albert Heyrman moest, gezien zijn wankele gezondheid, zijn bestuursfunctie opgeven. Albert nam ontslag op 16 mei 1990 en overleed op 2 april 1993.
Actieve en verdienstelijke bestuursleden van toen waren :

• Henri COENEN : ° 22.7.1909 -  20.09.1988
• Louis MAES (vaandrig) : ° 28.08.1911 -  20.02.1991
• Albert VAN PUYVELDE (vaandrig) : ° 24.08.1910 -  25.01.1994
• Roger DENOLET : ° 22.12.1919 -  15.12.1993
• Jozef VERBAUWEN : ° 22.03.1925 -  07.01.1996.

In het jaar 1966 werd de heer Kamiel BOLSENS, schepen van Openbare Werken in de gemeente Beveren, tot voorzitter gekozen. Hij werd geboren op 15 juni 1917 en overleed op 24 april 1996. Onder zijn leiding kende de afdeling een bestendige groei.
In 1966 telde de afdeling 93 leden en groeide tot in het jaar 1981 naar een maximale grootte van 320 leden.
Ook bij de oud-strijders van de oorlog 1940-45 begonnen tijd en ouderdom hun verwoestende werk te verrichten. Geleidelijk en van jaar tot jaar slonk het ledenaantal. Vandaag telt de afdeling nog 119 leden.

Na het overlijden van de heer Kamiel BOLSENS nam ondervoorzitter Jozef WYNS tijdelijk het voorzitterschap over. Hij moest echter wegens ziekte ontslag nemen, dd. 5 januari 1997. Hij heeft zich, vooral als ondervoorzitter sedert 1977, zeer verdienstelijk gemaakt voor de vereniging.
Het voorzitterschap werd daarna tijdelijk waargenomen door het bestuurslid de heer Florent DE BRUYNE.

In algemene vergadering van 27 oktober 1996 werd de heer Wilfried VAN GOETHEM verkozen tot huidig voorzitter van de N.S.B.- afdeling Beveren. Wilfried was oud-strijder van de oorlog 1940-45 en was tijdens de Duitse bezetting werkweigeraar. Hij overleed op 29 september 2014.
De heer Marcel OTTEVAERE, secretaris sedert het overlijden van de heer Eric VAN OSSELAER nam na het overlijden van Wilfried alle bestuurstaken tijdelijk op zich.
Op 2 september 2015 aanvaardde de heer Roland VAN GOETHEM de taak van voorzitter van de N.S.B. Beveren.

Dienstbetoon

“Nationale Strijdersbond – afdeling Beveren” richt zich niet enkel tot oud-strijders maar ook tot oud-krijgsgevangenen, oorlogsvrijwilligers, verzetslieden, werkweigeraars, oorlogsinvaliden, oorlogsweduwen en burgerlijke oorlogsslachtoffers.
Sedert de stichting heeft de afdeling, zonder onderbreking, zich ten volle ingespannen om de belangen van de oud-strijders en oorlogsslachtoffers te behartigen en hen met raad en daad bij te staan.

Landmarc


Bron
Uit geschriften van de heer Albert ROMBAUT – Eresecretaris N.S.B. afdeling Beveren.

 

   

 

     

       |   | Webdesign KlikService |